Visie en verbinding

Inleiding

De omgeving waarbinnen organisaties en afdelingen dienen te functioneren is volop in beweging. Vroegere zekerheden zijn weggevallen. Ontwikkelingen in de markt volgen elkaar in een hoog tempo op. Een dergelijke omgeving vraagt om flexibele organisaties en afdelingen die een heldere en door de medewerkers gedragen visie hebben die vertaald is in concrete projecten en activiteiten. De door ons georganiseerde visie-workshop stelt management- en afdelingsteams in staat om op basis van een gezamenlijke oriëntatie op de markt en de maatschappelijke ontwikkelingen, te komen tot een middellangetermijn strategie en projecten en aktiviteiten die tot doel hebben de organisatie in de gelegenheid te stellen om binnen de voortdurend veranderende omgeving het ondernemingsresultaat verder te verbeteren.

Methodische achtergrond

Het model dat Bureau NR. 10 als uitgangspunt gebruikt voor de visie-workshop, is de Creatielemniscaat van R. Coppenhagen. In dit model zijn vier gebieden vertegenwoordigd die allen belangrijk zijn voor een gezonde bedrijfsvoering.

Zij-kant: inspiratie, tijdsgeest, kansen en grenzen.
Het eerste gebied betreft de Zij-kant van de organisatie, de voedingskracht van het bedrijf. Hier staat de omgeving van de organisatie centraal. Het gaat om het nut en de noodzaak van de diensten en producten die worden aangeboden aan de klant.

Ik-kant: motivatie, verbinding en commitment.
Ten tweede is er de Ik-kant van de organisatie die de beeldkracht aangeeft. Kan iedere medewerker zich een beeld vormen van datgene waar het in de eigen organisatie om gaat? Is de betreffende medewerker gemotiveerd, neemt hij of zij initiatief en verantwoordelijkheid?

Wij-kant: communicatie, cultuur, draagvlak creëren en bundeling van competenties.
Ten derde is de Wij-kant belangrijk. Deze zegt iets over de samenwerkingskracht. Wat is de kwaliteit van de samenwerking tussen alle betrokkenen in de organisatie. In hoeverre ondersteunt men elkaar en leert men van elkaar? Wat zijn de omgangvormen op de afdelingen? In hoeverre is sprake van daadwerkelijke samenwerking en een bundeling van de binnen de organisatie aanwezige competenties?

Het-kant: plannen, organiseren en beheersen
Tenslotte is er de Het-kant. Deze zegt iets over de vormkracht. In hoeverre is men in de organisatie in staat om hetgeen gewenst is, ook daadwerkelijk vorm te geven. Het betreft de organisatiestructuur, de toegepaste werkmethodieken en procedures. De eigen producten, het gebouw, de infrastructuur kortom alles wat met de harde kant van de organisatie te maken heeft.

Creatieregie is er op gericht om op een geïntegreerde manier balans aan te brengen in de vier aandachtsgebieden zodat het resultaat kan worden verbeterd. U heeft binnen 2,5  dagen zicht op uw hele organisatie en concrete zaken op papier om aan te werken.

U kunt bellen met Nanda Hey op 06 536 530 59 of een mail sturen.